วันและสถานที่จัดอบรม

ภาคใต้

ภาคใต้

วันที่ 18-19 ธันวาคม 2560
ห้างสรรพสินค้า เซ็นทรัล พลาซ่า ภูเก็ต (ฝั่ง Homework)
จังหวัดภูเก็ต

ภาคกลาง

ภาคกลาง

วันที่ 22-23 ธันวาคม 2560
วิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์ CITE มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
กรุงเทพฯ

ภาคอีสาน

ภาคอีสาน

วันที่ 12-13 มกราคม 2561
โรงเรียน แก่นนครวิทยาลัย
จังหวัดขอนแก่น

ภาคเหนือ

ภาคเหนือ

วันที่ 25-26 มกราคม 2561
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
จังหวัดเชียงใหม่

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมอบรม FLL 2017

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมอบรม FLL 2017

1. ผู้สมัครต้องอายุระหว่าง 9-16 ปี
2. ทีมผู้สมัคร ประกอบด้วย จำนวน 3-4 คน ไม่จำกัดเพศ และ ผู้ควบคุมทีม 1 คน
3. ทุกทีมต้องนำอุปกรณ์ที่ใช้ในการอบรมมาเอง ประกอบด้วย
- Lego Education EV3 Core Set 1 กล่อง (กรณีไม่มีชุด EV3 กรุณาแจ้งตอนลงทะเบียนในระบบ เพื่อทางบริษัทฯ จัดเตรียมไว้ให้)
- Notebook 1 เครื่อง / ทีม
- รางปลั๊กไฟ 1 อัน
หมายเหตุ : สงวนสิทธิ์เข้าร่วมได้ 1 ทีม / 1 โรงเรียน เท่านั้น

ผู้ดูแลการอบรม

Avatar
ดร.ยศวิญญ์ ฟักพันธ์
ผู้จัดการแผนกวิชาการและอบรม
Avatar
นางสาวอัญชลี ไกรเพ็ชร
ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกวิชาการและอบรม

นักวิชาการและอบรม

ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม FLL 2017 ฟรี!!!

ประกาศต่างๆ